‍مستربچ

واحد مستربچ سازي گروه توليدي و صنعتي ظريف مصور در سال 1378 به قصد تامين مستربچ هاي مورد نياز در خطوط مختلف الياف ٬ با امكانات پيشرفته اروپايي راه اندازي شد. در حال حاضر با توجه به در اختيار داشتن مدرن ترين تجهيزات آزمايشگاهي و رنگ سنجي به عنوان مستربچ هاي گريد الياف يكي از قدرتمندترين شركتهاي توليد مستربچ گريد الياف در خاورميانه آماده ارايه انواع پلي استر و پلي پروپيلن مي باشد.

همچنين به دليل در اختيار داشتن پتانسيل بالاي توليد، يعني ساليانه 25.000 تن مستربچ ، نيروي انساني متخصص و تجهيزات آزمايشگاهي مدرن اين شركت توانايي تامين انواع مستربچ در عرض كوتاهترين زمان ممكن بوده كه اين موضوع موجب تمايز اين شركت از ديگر توليدكنندگان داخلي و خارجي شده است.

Beige

Polyethylene Based

Code: 21002

Application:

Extrution,PP Woven Bag, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 1

Density: 1.44±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light Beige

Polyethylene Based

Code: 21004

Application:

Extrution,PP Woven Bag, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 1

Density: 1.44±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Chocolate

Polyethylene Based

Code: 22018

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.33±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light Brown

Polyethylene Based

Code: 22022

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.3±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Brown

Polyethylene Based

Code: 22020

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.3±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Blue

Polyethylene Based

Code: 23002

Application:

Extrution,PP Woven Bag, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 132±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.3±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Dark Blue

Polyethylene Based

Code: 23008

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 126±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.1±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 20 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Green

Polyethylene Based

Code: 24000

Application:

Pipe,Extrution, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.25±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Jad Green

Polyethylene Based

Code: 24006

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 126±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.18±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 20 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light Violet

Polyethylene Based

Code: 25000

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.22±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Orange

Polyethylene Based

Code: 26004

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.33±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Pink

Polyethylene Based

Code: 26010

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.2±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light Violet

Polyethylene Based

Code: 27008

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 126±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.08±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 20 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Violet

Polyethylene Based

Code: 27004

Application:

Extrution,PP Woven Bag, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.12±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Red

Polyethylene Based

Code: 27000

Application:

Extrution,PP Woven Bag, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.17±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Dark Red

Polyethylene Based

Code: 27012

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 126±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.09±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 20 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Purple

Polyethylene Based

Code: 27014

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 240˚c

Melting Point: 126±1˚c

Average of largest Agglomerates: (30-35)µm

Dispersion: 2

Density: 1.07±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 20 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light Gray

Polyethylene Based

Code: 28000

Application:

Pipe,Extrution, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.3±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Gray

Polyethylene Based

Code: 28002

Application:

PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.19±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Cream

Polyester Based

Code: 61018

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.62±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Chocolate

Polyester Based

Code: 62006

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.62±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Beige

Polyester Based

Code: 62018

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.62±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Dark Beige

Polyester Based

Code: 62024

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1

Density: 1.62±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Pink

Polyester Based

Code: 66014

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 270˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.49±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Red

Polyester Based

Code: 67016

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 270˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 2

Density: 1.38±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Red

Polyester Based

Code: 67014

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 2

Density: 1.35±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Light violet

Polyester Based

Code: 65000

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 270˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.4±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Dark Blue

Polyester Based

Code: 63004

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (25-30)µm

Dispersion: 2

Density: 1.39±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 26 kg in Polyethylene Bag

Green

Polyester Based

Code: 64006

Application:

PET Fiber, POY & FDY Yarn

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.48±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Gray

Polyester Based

Code: 68002

Application:

PET Fiber, POY & FDY Yarn

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.43±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Additive

Polyethylene Based

Code: 29910

Application:

Pipe,Extrution

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 132±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.05±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 4 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Additive

Polyethylene Based

Code: 29930

Application:

Extrution,PP Woven Bag,PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.05±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Additive

Polyepropylene Based

Code: 39930

Application:

Extrution,PP Woven Bag,PP Fiber, Blown Film

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.05±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 15 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

White

Polyethylene Based

Code: 10002

Application:

Pipe,Extrution, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.21±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

White

Polyethylene Based

Code: 10004

Application:

Extrution,PP Woven Bag,Injection, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.60±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

White

Polyethylene Based

Code: 10006

Application:

Extrution,PP Woven Bag,Injection, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.62±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

White

Polyethylene Based

Code: 10008

Application:

Extrution,PP Woven Bag,Injection, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.65±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

White

Polyester Based

Code: 50000

Application:

PET Fiber, POY & FDY Yarn

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.52±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: -

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Black

Polyethylene Based

Code: 10514

Application:

Pipe,Extrution,PP Woven Bag,Injection, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (20-25)µm

Dispersion: 1-2

Density: 1.21±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

ash content: <= 0.2

Pigment dispersion: 1

OIT : >= 30 min

Black

Polyethylene Based

Code: 10508

Application:

Pipe,Extrution,PP Woven Bag,Injection, Blown Film

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 1

Density: 1.18±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Black

Polyethylene Based

Code: 20500

Application:

PP Fiber, BCF Yarn

Heat Stability: 280˚c

Melting Point: 131±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1±0.05 gr/cm³

Carrier MFI: 18 gr/10min(2.16kg,190˚c)

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Black

Polyester Based

Code: 60500

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 252±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 1

Density: 1.33±0.05 gr/cm³

Carbon Black Content: 20%

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Black

Polyester Based

Code: 60508

Application:

PET Fiber

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 230±1˚c

Average of largest Agglomerates: (15-20)µm

Dispersion: 1

Density: 1.27±0.05 gr/cm³

Carbon Black Content: 30%

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

Black

Polyester Based

Code: 60506

Application:

PET Fiber, POY & FDY Yarn

Heat Stability: 300˚c

Melting Point: 230±1˚c

Average of largest Agglomerates: (10-15)µm

Dispersion: 0-1

Density: 1.31±0.05 gr/cm³

Carbon Black Content: 20%

Packaging: 25 kg in Polyethylene Bag

معرفی

مشخصات

Language
اخبار شرکت
نمایندگی های موکت

آخرین اخبار

خدمتی دیگر

اولين دوره آموزشي نصابان موكت كشور

تدارک ویژه جهت

حضور ظریف مصور در نمايشگاه بين المللي کفپوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران

افتخاری دیگر

افتتاح پروژه XSBR شرکت توسط معاون وزیر صنعت و معدن

14:00 1396/10/18

تقدیر از بنیاگذار ظریف مصور در مراسم امین الضرب اتاق بازرگانی تهران

در مراسم امروز امین الضرب جهت تقدیر از پیشکسوتان صنعت و با حضور وزاری دولت آقایان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد جناب اقای علی محمد رجالی بنیانگذار گروه صنعتی ظریف مصور موفق به دریافت نشان افتخار و لوح تقدیر این مراسم گردید

متن کامل خبر
 10:00 1396/10/18

حضور ظریف مصور در نمايشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران

به گزارش روابط عمومي گروه توليدي و صنعتي ظريف مصور، اين گروه از تاريخ 21 لغايت 24 دی ماه 1396 در نمايشگاه بين المللي معماری و دکوراسیون داخلی (میدکس) كه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي گردد حضور خواهد داشت .

متن کامل خبر
11:30 1396/03/04

افتتاح پروژه XSBR شرکت توسط معاون وزیر صنعت و معدن

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افتتاح طرح XSBR شرکت رزین پلیمر را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی در راستای تکمیل زنجیره ارزش دانست...

متن کامل خبر